Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je nákup vzdělávacích materiálů dostupných na webu www.OPocitacich.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://OPocitacich.cz  vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba: Ing. Pavel Roubal Bratřice 67, Pacov 395 01, Česká Republika, , IČ: 18837751 V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. 

 

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese:  https://OPocitacich.cz . Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://OPocitacich.cz/objednavka . Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://OPocitacich.cz/obchodni-podminky.html  , a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.opocitacich.cz/  najdete konečnou cenu materiálů. Prodávající není plátcem DPH, cena je konečná včetně DPH.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

 

IV. Způsob a forma platby

IV. 1 Možnosti plateb: Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího.

IV.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

 

V. Odstoupení od smlouvy

V.1 Za výukové materiály opocitacich.cz prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

Stručně: Pokud do 14 dnů zjistíte, že vám materiály nevyhovují, fakturu stornujeme a obratem vám pošleme zpět peníze.

 

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).
V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy a) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

V.5 Vzorový obsah pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento obsah a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):
a) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ……………………….(*)
b) Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu).
c) Číslo nebo kopie faktury. (Stačí jeden údaj.)
d) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě).
e) Datum vyplnění odstoupení.

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou e-mailem primárně na : info@opocitacich.cz nebo pak také na pavelroubal@centrum.cz , písemnou formou pak na doručovací adresu prodávajícího uvedenou dole v kontaktech v těchto obchodních podmínkách, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením čísla nebo kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. (Většinou dříve.)
Na email (i dopis) budeme reagovat typicky do tří prac. dnů. Pokud by vám reakce nedošla, je možné, že vaše zpráva nedorazila (byla vyhodnocena jako SPAM apod.) Napište prosím znovu, raději i na druhý e-mail nebo zavolejte na číslo uvedené na konci těchto obchodních podmínek.

 

VI. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky i tištěné materiály mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

VII. Ochrana údajů

 VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení a) Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

 

 

IX. Účinnost:

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://opocitacich.cz  popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://opocitacich.cz  a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek. 

Kontakty:

EMAIL, TELEFON: INFO@OPOCITACICH.CZ     +420 776 053 137 (přednostně prosím používejte e-mail).

 

ADRESA FIRMY: Ing. Pavel Roubal, Bratřice 67, 395 01 PACOV, IČ: 18837751
Neplátce DPH. Zapsán v živnostenském rejstříku u MÚ Pacov, č.j.: ŽÚ/213/2018/HU/3  395 01 Pacov.

 

DORUČOVACÍ ADRESA (pro písemné odstoupení od smlouvy nebo vrácení tištěných materiálů): Ing. Pavel Roubal, Truhlářská 1175, 395 01 PACOV